Loading

Quá trình trôi lăn trong sáu nẻo luân hồi là để chúng sanh bồi dưỡng […]