Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni

thiên thủ thiên nhãn

Loading

Khi trì niệm chú Đại Bi1 thường có câu chú rằng: “Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni”. Mời độc giả cùng lắng nghe bài pháp dưới đây của Đức Phật, để hiểu thêm về những lời răn dạy của bề trên khi ban ra câu chú này.

Trích Lời Giảng Của Đức Phật Về Câu Chú Thiên Thủ Thiên Nhãn

✍️ Bài pháp được thuyết bởi: Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, ngày thuyết: 20/11/2021

Đây là câu chú do ơn trên để lại, với mục đích cho chúng sanh học và nghiên cứu kỹ càng về câu chú này.

Ý nghĩa của câu chú này chúng ta cần tu làm sao để cho tâm và tầm nhìn của mình không còn chướng ngại bởi điều gì, thì mới có thể đắc đạo.

Thiên Thủ Thiên Nhãn: Cần có nghìn tay, nghìn mắt để làm và nhìn thấu được nhiều việc. 

Vô Ngại Đại Bi Tâm: Chỉ có lòng từ bi đủ lớn, chúng ta mới không bị chướng ngại.

Đà La Ni

  • “Đà” là viết tắt của Đạo Cao Đài (đạo ở Việt Nam)
  • “La” là viết tắt của Đạo o (đạo bên Trung Quốc)
  • “Ni” là viết tắt tên của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, hàm ý nhắc đến Đạo Phật.

Muốn tâm vô ngại, chúng ta cần nghiên cứu rõ ba đạo: Đạo Cao Đài, Đạo Lão, Đạo Phật. Đà-la-ni còn có nghĩa là Tổng Trì, tức là khi gộp chung ba đạo này có thể đại diện cho tất cả các đạo.

Cách để giải phóng các chướng ngại trong tâm và mở rộng tầm nhìn

Bằng cách tự nghiên cứu mới ngộ được Đạo. Tụng chú cho mục đích nhờ vả, cầu xin chư Thần, Thánh chỉ làm thêm chướng ngại trong việc tu tập. Tụng chú cho mục đích định tâm thì nên.

Đừng để giáo điều khi học các đạo. Tìm hiểu đạo để lý giải các câu hỏi và các vấn đề. Khi thấy đạo này không lý giải được, thì nên xem kiến thức trong đạo khác nhằm lý giải chúng. Con người nên nghiên cứu về các đạo trên thay vì để tâm mình bị chướng ngại.

  1. Chú Đại Bi có chứa ẩn ý của bên trên, mời quý vị cùng lắng nghe phần giải mã từng câu chú tại bài viết: “(Giải Mã) Chú Đại Bi↩︎

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *