Sách Phật Giảng Con Nghe

Loading

Mục LụcTrang
Giới Thiệu5Đọc
Bí Ẩn Nguồn Cội7Đọc
💥 Nguồn Gốc Của Con Người8Đọc
💥 Phật Thích Ca Mâu Ni Chính Là Đức Thượng Đế16Đọc
💥 Tìm Hiểu Về 7 Vị Cổ Phật24Đọc
💥 6 Nẻo Luân Hồi32Đọc
💥 Nguồn Gốc Của Các Đạo37Đọc
💥 Tây Phương Cực Lạc41Đọc
💥 Phật và Ma44Đọc
💥 Chuyển Luân Thánh Vương47Đọc
💥 Hoa Ưu Đàm Nở Sớm50Đọc
💥 Hội Long Hoa55Đọc
💥 Đạo của Ngài Di Lặc63Đọc
💥 Ngôn Ngữ Đà La Ni của Nhà Phật66Đọc
Giáo Lý Cơ Bản69Đọc
✍️ Công Đức và Phước Đức69Đọc
✍️ Điều Đức Phật Không Thể Làm73Đọc
✍️ Tánh Không76Đọc
✍️ Như Như Bất Động79Đọc
✍️ Luật Nhân Quả: Tương Đối hay Tuyệt Đối?83Đọc
✍️ 6 Pháp Ba La Mật87Đọc
✍️ Sanh Nhẫn, Pháp nhẫn, Vô Sanh Pháp Nhẫn96Đọc
✍️ Bát Chánh Đạo101Đọc
✍️ Tứ Diệu Đế103Đọc
✍️ Pháp Hữu Vi – Vô Vi105Đọc
✍️ Thập Nhị Nhân Duyên110Đọc
✍️ Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni117Đọc
✍️ Cửu Huyền Thất Tổ119Đọc
✍️ Cửu Tuyền122Đọc
Đưa Đạo Vào Đời123Đọc
💦 Tu tâm mới đắc đạo, tu tướng thì không124Đọc
💦 Ngộ Được Kinh Mới Có Công Đức, Tụng Niệm Kinh Thì Không127Đọc
💦 “Nam Mô A-Di-Đà Phật” có nghĩa là gì?131Đọc
💦 Ưu tiên báo hiếu cha mẹ hơn việc xuất gia132Đọc
💦 Cách tu Đạo giải thoát dành cho Phật Tử tại gia134Đọc
💦 Hiểu Đúng về “Phật Tại Tâm”, “Chúng Sanh là Phật Sẽ Thành”139Đọc
💦 Hiểu Đúng về “Phật Pháp Nhiệm Màu”141Đọc
💦 Nên Thiền Động Vào Thời Kỳ Mạt Pháp142Đọc
💦 Đốt Vàng Mã Cho Người Âm147Đọc
💦 Cúng Cầu Siêu Cho Người Âm149Đọc
Giải Ẩn Nghĩa Kinh Phật152Đọc
🔐 Bát Nhã Tâm Kinh152Đọc
🔐 Kim Cương Bát Nhã Ba La Mật161Đọc
🔐 Kinh Vô Lượng Thọ167Đọc
🔐 Kinh Tia Bụi172Đọc
202Đọc